ToDivorce_MainPic רוצה להתגרש
ToDivorce_MainPic רוצה להתגרש
פנייה לייעוץ אישי  פרטי יצירת קשר:

  יגיע כפיים 2, בית פיילוט

  ת"א, מיקוד: 6777886

  טלפון: 077-9969183

  מדיניות הפרטיות

  הצהרת נגישות

  מדריך משפטי למתגרש

  נוסח הסכם חיים משותפים לדוגמא

  בישראל ישנם זוגות רבים שאינם יכולים להינשא זה לזו מסיבות דתיות וישנם שבוחרים שלא להינשא, מסיבותיהם שלהם. הסכם חיים משותפים הוא הסכם שנערך על ידי בני זוג שאינם נשואים זה לזו, במטרה להסדיר מבעוד מועד את ענייניהם, במקרה של פרידה.

  חשיבותו של הסכם חיים משותפים היא גדולה. מדובר בהסכם שקודם כל מעיד על היות הצדדים, שלא נרשמו כנשואים, כבני זוג באופן רשמי. מעיד על מועד תחילת חייהם כזוג, וקובע דרכים שיעידו על פרידה בין בני הזו

  כמו כן חשיבותו המרכזית של הסכם חיים משותפים, היא שבני הזוג מסכימים יחד מראש, כיצד לחלק ביניהם את הרכוש במקרה של פרידה, וקובעים האם הם נוהגים בהפרדת הרכוש, או שהם מבקשים לנהוג בשיתוף הרכוש. בכך הסכם חיים משותפים, חוסך מאבקים קשים בעת הפרידה, ומעניק לבני הזוג ביטחון, גם אם חלילה הם יפרדו בעתיד.

  צירפנו עבורכם נוסח הסכם חיים משותפים לדוגמא:

  הסכם חיים משותפים

  שנערך ונחתם במען_______________
  בתאריך_______________________

  בין:

  שם האיש/ה_________ ת"ז__________

  (להלן: "האיש/ה")

  לבין:

  שם האיש/ה__________ ת"ז___________

  (להלן: "האיש/ה")

  הואיל ובני הזוג חיים יחד חיים משותפים מבלי שבאו בברית הנישואין, החל מיום ______;

  והואיל ובני הזוג מתכוונים להמשיך לחיות יחד, לנהוג בכבוד זה כלפי זה, וליישב ביניהם

  מחלוקות בדרכי נועם;

  והואיל ובני הזוג מבקשים להעלות על כתב את כל ההסכמות אליהן הגיעו
  לגבי הנכסים, הרכוש, הזכויות והחובות שצברו או שמי מהם יצבור בעתיד;

  לפיכך, הוצהר והוסכם בין בני הזוג כדלקמן:

  פירוד ופירוק שיתוף

  1.בני הזוג מסכימים כי אם וככל שהם יפרדו, הם יסדירו את הפרידה ביניהם תוך כבוד הדדי, עת אחד מהצדדים יודיע לצד השני בכתב _______ ימים בטרם לפירוד.
  2. בני הזוג מסכימים לשתף פעולה לצורך הפירוד, לא להערים כל קשיים, ולבצע את כל הנדרש על מנת לבצע את הפירוד בנועם, לרבות הסדרת כל העניינים הנלווים לפירוד.

  חלוקת הממון בין בני הזוג

  3.בני הזוג מצהירים כי הם מתגוררים יחד בדירה שכורה הרשומה על שם שניהם בכתובת_______, וכי הם נושאים במשותף בכל תשלומי וחובות הדירה.
  4. בני הזוג מסכימים כי בכל מקרה של פירוד, הם ישאו במשותף בכל חוב שיחול על הדירה, לרבות תשלומי השכירות, או כל חוב אחר כלפי הרשויות.
  5. בני הזוג מסכימים שבמקרה של פרידה, המיטלטלין שבבעלותם, יתחלקו ביניהם בחלקים שווים.
  6. בני הזוג מסכימים שהנכסים והזכויות הפיננסיים שצברו ויצברו כל אחד מהם, לרבות הזכויות בקרן הפנסיה וקופות הגמל, פוליסות ביטוח, אופציות וכל זכות אחרת שנובעת או שאינה נובעת מעבודה, ישארו על שמו של בעלי הנכס או הזכות.

  חשבונות בנק

  7. בני הזוג מצהירים כי בבעלות האיש חשבון בנק שפרטיו ______________, ובבעלות האישה חשבון בנק שפרטיו_____________.
  8. בני הזוג מסכימים שחשבונות הבנק הפרטיים שבבעלותם, ישארו בבעלות כל אחד מהם, גם במקרה של פרידה.
  9. בני הזוג מצהירים כי בנוסף יש להם חשבון בנק משותף שפרטיו_____________, המשמש להוצאותיהם המשותפות.
  10. במקרה של פרידה, יתרת הכספים, החסכונות, ו/או ההשקעות בחשבון הבנק המשותף, תתחלק בחלקים שווים בין בני הזוג.
  11. ככל שהצדדים יצברו חובות בחשבון הבנק המשותף, הם יתחלקו ביניהם במשותף, וכל צד ישא במחצית תשלום החובות.
  12. לאחר תשלום החובות וחלוקת יתרת הכספים, בני הזוג יסגרו את חשבון הבנק המשותף.

  ירושות ומתנות

  13. בני הזוג מסכימים כי ירושות ומתנות שיתקבלו במהלך החיים המשותפים, ישארו רכושו הבלעדי של היורש או של בן הזוג שקיבלת את המתנה, והוא יהיה בעל הזכות הבלעדית ברכוש, לרבות בפירות וברווחים שיצמחו מהרכוש.

  הצהרות בני הזוג

  14. בני הזוג מצהירים שהם חתמו על הסכם זה מרצונם החופשי והגמור, לאחר שהבינו את משמעות ההסכם, ואת השלכותיו.
  15. בני הזוג מצהירים כי טרם חתמו על ההסכם, כל אחד מהם קיבל ייעוץ משפטי עצמאי נפרד, מאדם שעוסק בתחום המשפטי הרלוונטי לעניינים שפורטו בהסכם זה.
  16. בני הזוג מצהירים כי יחתמו על כל מסמך ויבצעו כל פעולה שתדרש, במטרה לתת להסכם זה תוקף.

  ולראיה הצדדים באו על החתום:

  ______________    ________________
  חתימת האיש/ה         חתימת האיש/ה

  *אין בתוכן דלעיל ובאתר ToDivorce בכלל משום המלצה משפטית, ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי. כל העושה שימוש במידע עושה זאת על דעת עצמו ובאחריותו.

  לייעוץ ראשוני חייג 077-9969183 (זמינות 24 שעות)
  פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   מדריך משפטי למתגרש