ToDivorce_MainPic רוצה להתגרש
ToDivorce_MainPic רוצה להתגרש
פנייה לייעוץ אישי  פרטי יצירת קשר:

  יגיע כפיים 2, בית פיילוט

  ת"א, מיקוד: 6777886

  טלפון: 077-9969183

  מדיניות הפרטיות

  הצהרת נגישות

  מדריך משפטי למתגרש

  נוסח הסכם חלוקת רכוש לדוגמא

  אחד הנושאים השנויים ביותר במחלוקת בין בני זוג הנפרדים או נמצאים בהליכי גירושין, הוא חלוקת הרכוש ביניהם. הסכם חלוקת רכוש, הוא הסכם המסדיר את הסכמותיהם של בני הזוג, בנוגע לחלוקת הרכוש, ולאופן פירוק השיתוף ביניהם.

  הסכם חלוקת רכוש הוא מסמך חשוב ביותר שיפרט את כלל הרכוש של בני הזוג, יקבע את מועד חלוקת הרכוש, יקבע איזה רכוש משותף לצדדים ואת אופן חלוקתו, ואיזה רכוש ישאר בבעלות כל אחד מהצדדים, בהתאם לרצונם של הצדדים.

  בכך הסכם חלוקת רכוש, חוסך לבני הזוג זמן רב שיכול להגיע אף לשנים של התדיינויות משפטיות, ויחסוך להם אלפי שקלים ואף מאות אלפי שקלים, על מאבקים יקרים בערכאות השיפוטיות.

  לפניכם דוגמא לנוסח הסכם חלוקת רכוש:

  הסכם חלוקת רכוש

  שנערך ונחתם ברחוב_______ עיר________
  בתאריך_______

  בין:

  שם האיש_________ ת"ז__________
  (להלן: "האיש")

  לבין:

  שם האישה__________ ת"ז___________
  (להלן: "האישה")

  הואיל והצדדים חיו יחד כבני זוג החל מיום__________/נישאו ביום_________;

  והואיל והצדדים מבקשים להפרד/להתגרש זה מזה, ולפרק את השיתוף ביניהם החל
  מיום______;

  והואיל והצדדים מבקשים להסדיר את כל ענייני הרכוש ביניהם ולחלק אותו;

  אי לכך, ובהתאם לזאת, הוצהר והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

  נכסי דלא ניידי

  1. לאישה דירת מגורים מנישואיה הראשונים, בכתובת___________, הרשומה על שמה, הידועה כגוש_______ חלקה_____ תת חלקה_______.

  2. הצדדים מסכימים כי דירה זו תישאר בבעלותה של האישה, ולאיש לא יהיו כל טענות בנוגע לדירה זו.

  3. בנוסף, לצדדים יש דירת מגורים, בה הם התגוררו, הרשומה בטאבו בחלקים שווים, על שם שני הצדדים, בכתובת________, הידועה כגוש____ חלקה____.

  4. הצדדים מסכימים כי הם יפעלו למכירת דירת המגורים המשותפת באמצעות תיווך______ שהוסכם על שניהם. לאחר כיסוי סך המשכנתא העומד על________, וקיזוז כלל החובות וההוצאות הכרוכות במכירת הדירה, הצדדים יתחלקו בחלקים שווים בסכום הכסף שיתקבל בעבור מכירת דירת המגורים המשותפים.

  מיטלטלין

  5. הצדדים מסכימים כי קומודת העץ שקיבל האיש במתנה מסבתו, עליה השלום, תשאר בבעלות האיש.

  6. הצדדים מסכימים כי התכשיטים של האישה ישארו בבעלותה, והתכשיטים של האיש ישארו בבעלותו.

  7. הצדדים מסכימים כי המחשבים הניידים של הצדדים, הם בגדר רכוש אישי של כל אחד מהצדדים, וכל צד יישאר בעלים של המחשב האישי שלו.

  8. יתר המיטלטלין, לרבות רהיטים, מוצרי חשמל, כלי מטבח, כלי אמבט וכו', יתחלקו בין הצדדים, בחלקים שווים, בכפוף לרשימה שיערכו בני הזוג.

  כלי תחבורה

  9. בבעלות האישה אופנוע מסוג___________ מספר רישיון________. הצדדים מסכימים כי האופנוע יישאר בבעלות האישה.

  10. הצדדים מסכימים כי הם יפעלו יחד למכור את הרכב המשפחתי מסוג________ מספר רשיון________ הרשום על שם האיש, ויתחלקו באופן שווה בכסף שיתקבל בעבור מכירת הרכב.

  חשבונות בנק

  11. הצדדים מצהירים כי הם מנהלים חשבון בנק משותף בבנק________ סניף___ מספר חשבון_____.

  12. הצדדים מתחייבים לפעול לכיסוי המשכנתא באמצעות הכסף שיתקבל עבור מכירת הדירה.

  13. הצדדים מסכימים כי יתרת העובר ושב, תחולק ביניהם בחלקים שווים.

  14. לאחר שלא יוותרו חובות ו/או יתרות זכות בחשבון הבנק, הצדדים מסכימים לסגור את חשבון הבנק המשותף.

  זכויות פיננסיות

  15. הצדדים מסכימים, כי הזכויות הפנסיוניות, קופות הגמל, קופות ההשתלמות, ביטוח מנהלים, ביטוחי חיים, ביטוחי בריאות, ו/או אופציות שבבעלות כל אחד מהם, יישארו בבעלות הצד עליו הן נרשמו.

  16. על אף האמור לעיל, הצדדים מסכימים כי המניות מסוג____________ שבבעלות האישה, ושווין במועד חתימת הסכם זה הוערך, בהסכמת הצדדים, בסך של________₪, יתחלקו ביניהם בחלקים שווים.

  17. לצורך איזון הזכויות במניות שעל שם האישה, האישה תעביר לאיש סך של _______₪, תוך חודש ימים ממועד חתימת הסכם זה.

  בעלי חיים

  18. מוסכם על הצדדים שהכלב שהיה בבעלות האיש, עוד בטרם לתחילת חייהם כבני זוג, יישאר בבעלות האיש בלבד.

  הצהרות כלליות

  19. הצדדים מצהירים שהם ערכו הסכם זה וחתמו עליו, בהסכמה חופשית, ללא כל כפייה או לחץ, ולאחר שהבינו את טיב ההסכם, משמעותו, ותוצאותיו.

  20. הצדדים מאשרים שקיבלו ייעוץ משפטי מתאים, בטרם חתמו על הסכם זה, ולא תהיה להם כל טענה כנגד סבירות ההסכם.

  21. הצדדים מסכימים לקיים הסכם זה ולחתום על כל מסמך הנחוץ לקיום ההסכם, לרבות אישור ההסכם על פי כל דין.

  ולראיה, הצדדים באו על החתום:

  ______________                         ________________
  חתימת האיש                                      חתימת האישה

  *אין בתוכן דלעיל ובאתר ToDivorce בכלל משום המלצה משפטית, ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי. כל העושה שימוש במידע עושה זאת על דעת עצמו ובאחריותו.

  לייעוץ ראשוני חייג 077-9969183 (זמינות 24 שעות)
  פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   מדריך משפטי למתגרש