ToDivorce_MainPic רוצה להתגרש
ToDivorce_MainPic רוצה להתגרש
פנייה לייעוץ אישי  פרטי יצירת קשר:

  יגיע כפיים 2, בית פיילוט

  ת"א, מיקוד: 6777886

  טלפון: 077-9969183

  מדיניות הפרטיות

  הצהרת נגישות

  מדריך משפטי למתגרש

  נוסח הסכם גירושין לדוגמא

  הסכם גירושין הוא הסכם שמטרתו להסדיר את כל העניינים הרלוונטיים לפרידה בין בני זוג המבקשים להתגרש בהסכמה.

  הסכם הגירושין כולל ככלל את סידור הגט בין בני הזוג, חלוקת המשמורת על הילדים, חלוקת נטל מזונות הילדים, והסדרת הרכוש בין בני הזוג.

  חשיבות הסכם גירושין בין בני זוג היא רבה. הסכם גירושין שנערך היטב ימנע מאבקים ממושכים ביניכם, ובכך הוא יסייע לכם לשמור על טובת הילדים שלכם, ולחסוך לכם כסף וזמן רב.

  הסכם גירושין צופה פני עתיד, יעניק לכם ביטחון, ויאפשר לכל אחד מהם להתחיל בדרכו החדשה, במהרה.

  מצורף נוסח הסכם גירושין לדוגמא:

  הסכם גירושין

  שנערך ונחתם בכתובת_______________
  ביום_______ חודש______ שנה_______

  בין:

  שם האישה_________ ת"ז__________
  (להלן: "האישה" או "האם")

  לבין:

  שם האיש__________ ת"ז___________
  (להלן: "האיש" או "האב")

  הואיל והצדדים נישאו זה לזו כדת משה וישראל ביום_________;

  והואיל ונישואיהם של הצדדים עלו על שרטון, עד שהצדדים מצאו שטובתם להפרד זה מזו;

  והואיל ומנישואיהם של הצדדים נולדו להם שני ילדים, שפרטיהם להלן:

  1. שם הילד______ ת"ז______ תאריך לידה______
  2. שם הילד______ ת"ז______ תאריך לידה______

  והואיל והצדדים מבקשים להסדיר את כל ענייניהם המשותפים בהסכמה, לרבות משמורת
  הילדים, זמני שהות, מזונות, וכל ענייני איזון המשאבים וחלוקת הרכוש שבין
  הצדדים;

  אי לכך, ובהתאם לזאת, הוצהר והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

  סידור הגט והכתובה

  1. הצדדים מסכימים לעשות את כל הדרוש לשם סידור הגט, בלא כל עיכוב.
  2. הצדדים יישאו בחלקים שווים בכל ההוצאות הכרוכות בסידור הגט.
  3. האישה מוותרת על כתובתה ועל תוספותיה, ועל כל טענה בעניין זכאותה למזונות אישה.

  משמורת ילדים וזמני שהות

  4. שני ההורים ישארו האפוטרופוסים הטבעיים של ילדיהם הקטינים, בהתאם לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962, ועד הגיע כל אחד מהקטינים לגיל 18.

  5. הילדים יהיו במשמורת משותפת של שני ההורים.

  6. זמני השהות יחולקו בהתאם לטבלה שלהלן:

  א ב ג ד ה ו ש
  שבוע 1
  שבוע 2

  7. במהלך חופשת הקיץ, בכל התקופה בה הקטינים ישהו במסגרת קייטנות, זמני השהות יתקיימו כסדרם בשגרה.

  8. בתום כל המסגרות החינוכיות בתקופת הקיץ, הקטינים ישהו אצל האב שבוע, ואצל האם שבוע, לסירוגין ועד לתום החופש הגדול.

  9. הילדים ישהו אצל הוריהם לסירוגין בחגי ומועדי ישראל, כך שחג שהילדים יחגגו עם האם בשנה הראשונה, הם יחגגו עם האב בשנה שלאחריה, וכך לסירוגין.

  10. הסדרי השהות בחגים, יגברו על הסדרי השהות הרגילים.

  מזונות קטינים

  11. ההורים מסכימים כי האב ישלם לאם סך של __________ ₪ כולל מדור, עבור כל קטין, עד הגיעו לגיל 18, או עד לסיום לימודיו, לפי המאוחר מבניהם. הסכום יהיה צמוד למדד יוקר המחיה. המדד לחישוב הפרשי הצמדה יהיה לפי זמן חתימת ההסכם, ויחושב אחת לשנה.

  12. סכום זה יתווסף לסכום המגיע לאם מקצבת הילדים או כל מענק וזכות אחרת המשולם על ידי המוסד לביטוח לאומי.

  13. סכום המזונות ישולם בכל חודש בחודשו, ולא יאוחר מהיום העשירי לחודש, עבור אותו החודש.

  14. בהגיע כל אחד מהקטינים לגיל 18, או עם גיוסו לצה"ל/שירות לאומי, סכום המזונות יפחת לשליש. עד לסיום השירות הצבאי/לאומי או עד גיל 21, על פי המאוחר מבניהם.

  15. בנוסף ההורים יישאו בחלקים שווים בהוצאות רפואיות והוצאות חינוך חריגות עפ"י המלצת גורם חינוכי או רפואי מוסמך, או בהסכמה בין הצדדים, לרבות הוצאות עבור קייטנות, צהרון, ציוד לבית הספר, ו-2 חוגים בעלות מתנ"ס.

  16. עוד ההורים מסכימים לשאת בחלקים שווים בעלות הוצאת רישיון נהיגה לכל אחד מהקטינים.

  17. במקרה של מחלוקת בין הצדדים על נחיצות טיפול רפואי או הוצאת חינוך חריגה, ההורים מסכימים לפנות לגורם מוסמך שיכריע בדבר הנחיצות. ההורים יישאו בחלקים שווים בעלות המלצת הגורם המוסמך, וכל הוצאה אחרת הכרוכה בכך.

  איזון משאבים

  18. לצדדים דירת מגורים, הרשומה על שם שניהם, בחלקים שווים, ברחוב________, הידועה כגוש____ חלקה____ תת חלקה_____.

  19. הצדדים מסכימים לפעול יחד למכירת הדירה, על כל תכולתה, ולהתחלק ביניהם בסכום שיתקבל, לאחר קיזוז ההוצאות עבור מכירת הדירה.

  20. המיטלטלין שיישארו לאחר מכירת הדירה ללא דורש, יתחלקו בין הצדדים בעין.

  21. יתרת הכספים המצויה בחשבון הבנק המשותף של הצדדים, תתחלק ביניהם בחלקים שווים, והצדדים יפעלו לסגור את חשבון הבנק מייד לאחר מכן.

  22. הצדדים מסכימים כי האיש יישאר עם הרכב הרשום על שמו, והאישה תישאר עם הרכב הרשום על שמה.

  23. מוסכם על הצדדים כי כל הנכסים הפיננסיים שנצברו לכל אחד מהם, לרבות הזכויות הפנסיוניות, קופות גמל, פוליסות ביטוח חיים ו/או בריאות, שנובעות או שאינן נובעות מעיסוק של כל אחד מהם, ישארו על שמו של כל אחד מבני הזוג.

  הצהרות הצדדים

  24. הצדדים מצהירים ומאשרים שההסכם נעשה מרצונם החופשי והטוב, ללא עושק וכפייה, לאחר שהבינו את תוכן ההסכם, משמעותו והשלכותיו, ולאחר שלכל אחד מהם ניתנה השהות לקבל ייעוץ משפטי טרם החתימה על הסכם זה.

  25. הצדדים מתחייבים לפנות לבית המשפט, על מנת לאשר הסכם זה ולתת לו תוקף של פסק דין, לפי חוק יחסי ממון בין בני זוג התשל"ג-1973, ועל פי כל דין אחר.

  ולראיה באנו על החתום:

  ______________                ________________
  חתימת האישה                             חתימת האיש

  *אין בתוכן דלעיל ובאתר ToDivorce בכלל משום המלצה משפטית, ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי. כל העושה שימוש במידע עושה זאת על דעת עצמו ובאחריותו.

  לייעוץ ראשוני חייג 077-9969183 (זמינות 24 שעות)
  פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   מדריך משפטי למתגרש